Ilgalaikis gydymas deguonimi namuose gali būti nemokamas.

Pagrindinė → Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

http://www.vlk.lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-aprasai/Puslapiai/Ambulatorinio-gydymo-deguonimi-i%C5%A1laid%C5%B3-kompensavimas.aspxEil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymas

1

Administracinės paslaugos versija

4 versija

2

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimas

3

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ambulatorinis gydymas deguonimi skiriamas diagnozavus ligas, kuriomis sergant pasireiškia lėtinis kvėpavimo nepakankamumas.

Gydytojų konsiliumui paskyrus ilgalaikį gydymą deguonimi, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikia apdraustajam privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustasis) prašymo kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas formą. Apdraustasis užpildo prašymo formos dalį, kurioje turi būti nurodyti jo asmens duomenys.

Apdraustąjį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas arba stacionare apdraustąjį gydantis gydytojas) užpildo prašymo dalį „Gydytojų išvados" ir prie prašymo prideda naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo rodiklių dokumento kopiją ir gydytojų konsiliumo išvadų arba stacionaro medicinos dokumentų išrašo, kuriuose nurodomas apdraustajam skiriamo vartoti deguonies srauto kiekis ir vartojimo trukmė, kopiją. Gydytojų konsiliumo išvadose nurodoma konsiliume dalyvaujančių gydytojų profesinė kvalifikacija, o išvados tvirtinamos konsiliume dalyvaujančių gydytojų parašais (ne mažiau kaip 3 parašai) ir spaudais. Konsiliume turi dalyvauti bent vienas gydytojas pulmonologas. Užpildytas prašymas tvirtinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir spaudu.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga apdraustojo užpildytą prašymą per tris darbo dienas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

Gautas prašymas registruojamas bendra tvarka ir nagrinėjamas VLK sudarytoje Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijoje (toliau – Komisija), vadovaujantis Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos darbo reglamente, patvirtintame VLK direktoriaus 2005 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-149, nustatyta tvarka. Komisija priima sprendimą dėl gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo. Jei priimamas teigiamas sprendimas, apdraustajam išduodamas garantinis raštas, užtikrinantis ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimą. Jei pateiktas prašymas neatitinka nustatytų reikalavimų, jis grąžinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigai (nurodant grąžinimo priežastį). Apie prašymo grąžinimą informuojamas jį pateikęs apdraustasis.

Asmuo, gavęs garantinį raštą dėl ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo, turi teisę per 6 mėnesius kreiptis į apdraustiesiems gydymo deguonimi priemones išduodančią įmonę (toliau – įmonė) dėl šių priemonių įsigijimo. VLK garantinis raštas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo dienos

4

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

2. VLK direktoriaus 2005 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-149 „Dėl Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo".

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo".

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl Astmos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo"

5

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas kartu su gydytojų konsiliumo išvadomis ir naujausio arterinio kraujo deguonies įsotinimo tyrimo rodiklių  dokumento kopija

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Apdraustasis arba sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje gydomas pacientas, pateikia VLK nustatytos formos prašymą kompensuoti ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidas.

Įmonė, išdavusi apdraustiesiems gydymo deguonimi priemones, VLK kas mėnesį pateikia šiuos dokumentus:

1. ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo paraišką;

2. gydymo deguonimi priemonių pristatymą patvirtinantį dokumentą (perdavimo–priėmimo aktą, kurį apdraustasis pasirašo gavęs priemonę);

3. jei įmonė išduoda gydymo deguonimi priemones keliems apdraustiesiems, kartą per mėnesį pateikiama viena paraiška (kartu su apdraustųjų sąrašu)

7

Administracinės paslaugos teikėjas

VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Urbonavičienė, tel. 8 700 88888, el. p. dalia.urbonaviciene@vlk.lt

8

Administracinės paslaugos vadovas

VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vedėja Kristina Garuolienė, tel. (8 5) 237 0715, el. p. kristina.garuoliene@vlk.lt

9

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VLK, gavusi apdraustojo prašymą, per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išduoda garantinį raštą apdraustajam.

VLK, gavusi iš įmonės reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos perveda įmonei ne didesnę nei nurodytoji garantiniame rašte kompensuojamąją sumą

10

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

11

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma